Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti dynamiceducation.cz s.r.o., se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 067 76 361, DIČ: CZ06776361zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 288711 (dále jen „prodávající“).

Úvodní ustanovení
1.1. VOP upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní či jiné smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na adrese http://dynamiceducation.cz/ a https://systemhry.cz/ a https:/systemhryseminar.cz/ (dále jen „webová stránka“) či jinak. Přiměřeně se VOP uplatní i pro ty uživatele webových stránek, kteří využívají jiných služeb prodávajícího.

Uživatelský účet
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží či využívat online obsah (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání produktů a služeb prodávajícího (dále jen „zboží“) je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (e-mail) a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně těchto VOP).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Uzavření kupní smlouvy
3.1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webové stránce.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně případné daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, s výjimkou nákladů spojených s balením a dodáním zboží. Náklady spojené s balením a dodáním zboží jsou v každé kupní smlouvě specifikovány samostatně. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku kupujícího.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po přijetí objednávky toto přijetí kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). V případě, že kupující svou objednávku dodatečně nepotvrdí ve lhůtě jednoho (1) týdne od zaslání žádosti prodávajícím, není prodávající povinen doručit/poskytnout zboží kupujícímu a prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit.

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetím objednávky (její akceptací), což prodávající potvrdí kupujícímu informativním e-mailem, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku si nese každá ze smluvních stran samostatně. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky).

3.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně VOP).

Cena zboží a platební podmínky
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle uzavřené kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti v místě předání zboží/poskytnutí služby;
bankovním převodem;
platbou pomocí platebních karet, prostřednictvím platební brány GoPay.
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy, nejpozději však 3 dny před plánovaným termínem poskytnutí služby/konání akce.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.6. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a bude mu doručena v písemné podobě společně s objednaným zbožím, nebo v elektronické formě na email kupujícího v případě dodání zboží za využití elektronických prostředků. Kupující souhlasí s vystavováním a zasíláním faktur (případně i dobropisů či zálohových faktur) ve formátu .pdf, na e-mailovou adresu pro tento účel kupujícím zvolenou a prohlašuje, že tuto emailovou adresu aktivně užívá. Kupující dále v této souvislosti prohlašuje, že disponuje příslušnými prostředky pro obdržení, ověření a otevření elektronického dobropisu, zálohové faktury i faktury, zasílaných ve formátu .pdf.

4.7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4.8. Použití ustanovení § 2119 a 2125 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) je vyloučeno.

4.9. V případě prodlení s úhradou kupní ceny sjednávají prodávající a kupující smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý byť i jen započatý den prodlení. Bude-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, je prodávající oprávněn využít služeb třetích osob ohledně správy takovéto pohledávky po lhůtě splatnosti. V takovém případě je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady s tímto spojené (zahrnující zejména, avšak nikoliv výlučně, platby za služby těchto třetích osob).

4.10. Kupující není oprávněn jednostranným jednáním započíst svou pohledávku vůči pohledávce prodávajícího. Dohoda o takovém započtení vzájemných pohledávek stran vyžaduje písemnou formu. Ustanovení tohoto odstavce nemá vliv na právo prodávajícího jednostranně započíst vzájemné pohledávky prodávajícího vůči pohledávkám kupujícího.

4.11. Pokud je kupující osobou povinnou k dani z přidané hodnoty, je povinen při objednávce sdělit tuto skutečnost prodávajícímu, včetně (pravdivých) údajů potřebných pro vystavení daňového dokladu s tím, že pokud takto neučiní, považuje jej prodávající automaticky za osobu nepovinnou k dani.

4.12. V případě, že je digitálním produktem členská sekce, můžeme u některých variant členství využívat tzv. opakované platby. K opakovaným platbám si v rámci objednávky žádáme váš souhlas. Podmínky opakovaných plateb naleznete podrobně popsané v samostatném dokumentu Podmínky opakovaných plateb.

Odstoupení od kupní smlouvy
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy (i) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, (ii) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, (iii) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující-spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Kupující může k odstoupení od smlouvy využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný na webové stránce prodávajícího. Využije-li kupující právo odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Oznámení o odstoupení může kupující zaslat buďto na email: info@dynamiceducation.cz. nebo písemně na adresu sídla prodávajícího (společnosti dynamiceducation.cz s.r.o.): Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2. Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí kupujícímu přijetí odstoupení od smlouvy.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle prodávajícímu na adresu jeho sídla bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

5.4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 VOP je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.5. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6. Kupující bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující si je též vědom povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo ve smyslu § 1834 občanského zákoníku.

5.7. Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Přeprava a dodání zboží
6.1. Způsob doručení zboží je určen kupujícím prostřednictvím objednávkového formuláře na webové stránce prodávajícího.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Poruší-li kupující povinnost převzít zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Nároky prodávajícího z náhrady škody nejsou odstoupením od smlouvy dotčeny.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.5. Prodávající se zavazuje odeslat hmotné zboží do 14 dnů od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že doba dodání je závislá na dopravci zajišťujícím přepravu zboží. V případě, že objednané zboží není již k dispozici, prodávající může nabídnout zboží jiné, srovnatelné s původním. Pokud kupující se změnou nesouhlasí anebo v případě, kdy prodávající nemůže nabídnout srovnatelnou náhradu objednaného zboží, má kupující i prodávající právo od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy si smluvní strany vrátí vše, co si před odstoupením od smlouvy vzájemně plnily.

Odpovědnost za vady, záruka
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí těmito VOP a v případech, které neupravují, pak příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2165 a násl. občanského zákoníku).

7.2. Reklamační řád je uveden v čl. 8 těchto VOP.

7.3. Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura) s uvedením všech údajů požadovaných zákonem (zejména název zboží, délka záruky, cena, množství apod.).

7.4. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. Nebrání-li tomu povaha věci, lze takové potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

7.5. Kupující je povinen zboží a jeho příslušenství prohlédnout při jeho převzetí. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

7.6. Práva z vadného plnění se nevztahují na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v případně přiloženém návodu k použití): (i) mechanickým poškozením zboží, (ii) elektrickým přepětím, (iii) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodávajícím nebo výrobcem určeno, (iv) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, (v) poškozením v důsledku nadměrného zatěžování nebo používání v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu k použití nebo všeobecnými zásadami bezpečného chování a manipulování s předměty, (vi) provedením nekvalifikovaného zásahu, (vii) v důsledku úpravy zboží provedené kupujícím, vznikla-li vada v důsledku této úpravy, a (viii) poškození v důsledku působení přírodních živlů nebo vyšší mocí.

7.7. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z titulu odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Při prodeji zboží kupujícímu, který není spotřebitelem, je délka záruční doby vyznačena na záručním listě (faktuře), je-li poskytována.

Reklamace
8.1. Reklamace je jednostranným právním jednáním, kterým kupující označí vadné vlastnosti zboží a zároveň sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje. Se zbožím je kupující povinen odeslat kopii nákupního dokladu (fakturu) nebo jakkoliv jinak prokázat oprávnění k uplatnění reklamace (zakoupení daného zboží u prodávajícího). Kupující má právo zboží reklamovat písemně na adrese sídla prodávajícího. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

8.2. Kupující má nárok na bezplatné provedení reklamace. Nebude-li reklamace uznána, může se prodávající s kupujícím dohodnout na opravě; v takovém případě budou kupujícímu účtovány veškeré náklady spojené s testováním a nezáruční opravou. Cena práce bude dohodnuta předem mezi prodávajícím a kupujícím. Zboží bude kupujícímu vydáno zpět až po zaplacení nákladů dle předchozí věty.

8.3. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

8.4. Požádá-li kupující po ukončení reklamace o doručení zboží do jakéhokoli místa mimo místa uplatnění reklamace, je mu zboží doručeno na jeho náklady.

8.5. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo: a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, b) na odstranění vady opravou věci, c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo d) odstoupit od smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle odst. 8.6. těchto VOP níže.

8.6. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

8.7. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

Další práva a povinnosti smluvních stran
9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

9.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv prodávajícího a jeho ostatních zákazníků a který je v souladu s jeho určením.

9.4. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a ochrany oprávněných zájmů prodávajícího (uplatnění práv ze smlouvy v soudním řízení apod.). Smlouva není přístupná třetím nezúčastněným soukromým subjektům. Kupující má právo požádat prodávajícího o přístup k uzavřené smlouvě. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán. Tyto VOP jsou k dispozici na webové stránce prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

9.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9.6. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu lektora, termínu nebo úplné zrušení akcí jím pořádaných z nepředvídatelných organizačních, provozních či jiných důvodů včetně zásahů vyšší moci či orgánů státní správy. O všech těchto případných změnách bude kupující včas informován a zároveň mu bude nabídnuta možnost účasti na následujících termínech. V případě, že kupujícímu nebudou vyhovovat následující termíny, bude s kupujícím projednán další postup či případné odstoupení od smlouvy.

9.7. Kupující bere na vědomí, že k účasti na akcích pořádaných prodávajícím musí být kupujícímu minimálně 18 let.

9.8. Kupující se zavazuje, že nebude během akcí pořádaných prodávajícím pořizovat žádné fotografie, ani video či audio záznamy. Pořizování těchto záznamů může vést k vyloučení z akce bez náhrady. Kupující souhlasí s tím, že průběh akce pořádané prodávajícím může být fotografován či nahráván a tyto záznamy mohou být zveřejněny.

9.9. Kupující se zavazuje, že nebude šířit učební materiály, které jsou součástí akcí pořádaných prodávajícím. Tyto materiály jsou předmětem autorského práva a jako takové nesmí být dále rozmnožovány a šířeny.

9.10. Kupující se zavazuje nepředávat žádné z materiálů, které jsou součástí akcí pořádaných prodávajícím žádnému subjektu, který by mohl vůči prodávajícímu v soutěžním postavení. Dále se zavazuje nevyužívat žádných znalostí získaných z akcí pořádaných prodávajícím k podnikání v předmětu činnosti konkurujícímu prodávajícímu, a to jak přímo tak i nepřímo. Materiály a znalosti získané během akcí pořádaných prodávajícím jsou tajné a jsou určeny pouze pro osobní účely.

9.11. Kupující souhlasí s tím a bere na vědomí, že všechny názory, postupy, techniky a triky, se kterými bude seznámen v průběhu akcí pořádaných prodávajícím, jsou určeny pouze zábavu a nepředstavují jakékoliv odborné konzultace. Kupující prohlašuje, že nabyté vědomosti nepoužiji v rozporu se zákonem.

9.12. Prodávající a jednotliví lektoři akcí nejsou zodpovědní za jakoukoliv újmu související s užitím nebo nemožností užití konceptů, se kterými budu v průběhu akce kupující seznámen.

Ochrana osobních údajů
10.1. Zásady ochrany osobních údajů a informace pro subjekty údajů jsou k dispozici na webové stránce prodávajícího: https://dynamiceducation.cz/ochrana-osobnich-udaju/

10.2. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Doručování
11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou při registraci, objednávkovém formuláři nebo v jeho uživatelském účtu.

11.2. Zpráva je doručena:

v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem;
v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem;
v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít;
v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl;
v případě doručování do datové schránky okamžikem přihlášení adresátem do datové schránky. Nepřihlásí-li se adresát do datové schránky ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byla zpráva dodána do datové schránky, považuje se zpráva za doručenou posledním dnem této lhůty.
 

Závěrečná ustanovení
12.1. Prodávající je oprávněn VOP v přiměřeném rozsahu změnit. Změna VOP bude oznámena vložením nového znění VOP na webové stránce prodávajícího. Kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím se řídí zněním VOP platným ke dni jejího uzavření. Je-li předmětem smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím opakované plnění stejného druhu, má kupující právo změny odmítnout do 30 dnů od jejich zveřejnění na webové stránce a může z tohoto důvodu smlouvu písemně vypovědět ve 2 měsíční výpovědní lhůtě, jež počne běžet ode dne doručení výpovědi prodávajícímu.

12.2. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

12.3. Tyto VOP, jakož i kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem.

12.4. Kontaktní údaje prodávajícího jsou: dynamiceducation.cz s.r.o., Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2. Adresa elektronické pošty: info@dynamiceducation.cz.

12.5. Tyto VOP jsou platné a účinné od 01.01.2019.

V Praze dne 01.01.2019